§1

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Taoria.pl, zwany daje Sprzedawcą.

§2 

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 

a) adres poczty elektronicznej : taoria@akademiawiem.pl

b) telefonicznie pod numerami +48 502453243;  668112888

§3

1.Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2.Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Partner Handlowy – oznacza osobę fizyczną lub prawną, prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. Wszystkie podawane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§4

Podstawą do realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym jest prawo polskie i prawo unijne, a w szczególności:

– Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204),

– Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 136, Poz. 914 ze zmianami).

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej poz. L342/59 z dnia 22.12.2009 r.).

§5 

Nasz sklep internetowy gwarantuje Państwu, że wszystkie oferowane produkty/usługi są oryginalne, pochodzą z legalnego źródła i są dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Są odpowiednio przechowywane i przygotowane do wysyłki oraz zapakowane w bezpieczny sposób. Mają odpowiednio długi termin ważności.

§6

Informacje podane w opisach produktów/usług mają charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku suplementów nie są one zaleceniami lekarskimi ani farmaceutycznymi. Przed zażyciem preparatu Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią opisu o preparacie bądź zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

§7

Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Klient rejestrując się na stronach naszego sklepu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub jeśli wyrazi na to odrębną zgodę również w celach promocyjnych i marketingowych. Zgodnie z cytowaną wyżej  Ustawą posiadają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

§8

Zamówienia

a) zamówienia w naszym sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez:

1. stworzenie własnego konta Klienta.

2. formularz dostępny na stronie internetowej sklepu .

3. emailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu.

b) Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.

c) Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

d) Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

§9

Zakup, realizacja, płatności

  1. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.W przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
  3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
  4. Zamówienia są wysyłane najczęściej tego samego lub następnego dnia od złożenia zamówienia (przy płatnościach przelewem po zaksięgowaniu wpłaty), najdalej w ciągu trzech dni roboczych lub w przypadkach szczególnych do tygodnia czasu.
  5. Wszystkie przesyłki wysyłane są kurierem  lub za pośrednictwem Poczta Polska SA.
  6. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
  7. Zamówienia na kwotę powyżej 700 zł wymagają przedpłaty na konto.
  8. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
  9. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§10 

Reklamacje i zwroty

a) Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U. nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami) klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

b)  Kupujący ma prawo zwrócić towar gdy nie był on używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

c) Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym dowodem zakupu. Towar na czas wysyłki, należy opakować z należytą starannością, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia podczas transportu.

d)  Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego  reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową na adres: taoria@akademiawiem.pl

§11 

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobą;

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy;

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 §12

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego/newslettera.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 §13

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej  naszego sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów i usług) bez pisemnej zgody Sklepu.

§14

Postanowienia końcowe

a) Kupujący (Konsument oraz Partner Handlowy) nie może oferować ani prowadzić sprzedaży żadnych produktów Sprzedającego za pośrednictwem Internetu, po cenie niższej niż cena detaliczna Sprzedającego, określona w naszym  sklepie internetowym  pod rygorem :

1. braku możliwości uczestnictwa w promocjach i konkursach organizowanych przez Sprzedającego,

2. braku możliwości zakupu produktów oferowanych przez Sprzedającego w cenach hurtowych,

3. braku możliwości zakupu pakietów.

b)Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania ze swojej oferty handlowej zamieszczonej w serwisie internetowym niektórych oferowanych produktów, do ich zmiany, o której to zmianie zostanie każdorazowo zamieszczona szczegółowa informacja na stronach naszych serwisów oraz zmiany ich ceny.

c) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Kupującego, który nie wywiązał się z poprzednich umów kupna-sprzedaży z naszym sklepem internetowym.

§15

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.