Promocja!

129,00  Zawiera VAT

Produkt dostępny na zamówienie

Kup teraz ten produkt i zarabiaj 129 Points!
Kategoria:

OLEJKI BROAD – SPECTRUM

Stosując się do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności (…) Dz.Urz.UE L 327 z 11.12.2015, str 1.), do czasu rozstrzygnięcia kwestii na poziomie UE, informujemy, że ekstrakty z konopi siewnych z CBD są przeznaczone wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Składniki: olej konopny EKO, CBD, CBG, CBDV, CBCA

  1. SZEROKIE SPEKTRUM KANNABINOIDÓW

BRAK THC W WYNIKU DESTYLACJI

EFEKT SYNERGII

RYZYKO POJAWIENIA SIĘ ŚLADOWYCH ILOŚCI THC JEST ZEROWE

2. O L E J K O N O P N Y – KLUCZOWY SKŁADNIK WIĘKSZOŚCI PRODUKTÓW INDIA COSMETICS, NOŚNIK KANNABINOIDÓW

K A N N A B I N O I D Y W TYM CBCA, CBD, CBDV, CBG

3. CBCA

J E D E N  Z  G Ł Ó W N Y C H K A N A B I N O I D Ó W  W Y S T Ę P U J Ą C Y  W  K O N O P I A C H

M O Ż E  W Y K A Z Y W A Ć  W Ł A Ś C I W O Ś C I  P R Z E C I W Z A P A L N E  O R A Z  A N T Y B A K T E R Y J N E

3. CBD

M A D Z I A Ł A N I E  P R Z E C I W N O W O T W O R O W E – A T A K U J E  I  N I S Z C Z Y  K O M Ó R K I

C H O R O B OW E

P O S I A D A  W Ł A Ś C I W O Ś C I  P R Z E C I W  Z A P A L NE  H A M U J Ą C E  P R O C E S Y  Z A P A L N E

S I L N E  D Z I A Ł A N I E  P R Z E C I W B Ó L O W E – U Ś M I E Ż A  B Ó L  I  L I K W I D U J E  B Ó L E  W  C A Ł Y M
O R G A N I Z M I E

P O S I A D A  D Z I A Ł A N I E  P R Z E C I W B A K T E R Y J N E , O L E J  O  S I L N Y M  D Z I A Ł A N I U
B A K T E R I O B Ó J C Z Y M O R A Z  W I E L E  I N N Y C H

4. CBDV

P R E K U R S O R  C B D

S K U T E C Z N E  DZIAŁANIE  P R Z E C I W D R G A W K O W E

5. CBG

Ł A G O D Z I S T A N Y L Ę K O W E I  N A P I Ę C I A M I Ę S N I O W E

CBG

P R Z Y C Z Y N I A  S I Ę  D O  Z M N I E J S Z E N I A  C I Ś N I E N I A  Ś R Ó D  G A Ł K O W E G O
D U Ż A  S K U T E C Z N O Ś Ć  W T E R A P I  I  J A S K R Y

W Ł A Ś C I W O Ś C I  N E U R O P R O T E K T Y W N E , Z A B U R Z E N I A  Z  O Ś R O D K I E M  N E R W O W Y M

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – skuteczne właściwości zdrowotne oleju CBD

Więcej wg Biogabinet.eu